ured-za-udruge

Pravilnik je stupio na snagu 9. studenog 2015.

Pravilnikom se utvrđuje način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija te se propisuju metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana, kao i način i uvjeti izvršavanja financijskog plana.

Bitno je napomenuti da neprofitna organizacija ne mora radi usklađivanja s odredbama ovoga Pravilnika mijenjati odredbe statuta, već može donositi opće akte. Neprofitne organizacije financijski plan za 2016. godinu izrađuju sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (članak 5. Zakona)

Prvi financijski plan u skladu sa odredbama Pravilnika, neprofitne organizacije izrađuju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. Samoprocjena iz članka 4. Pravilnika, odnosno popunjavanje Upitnika iz članka 5. i izrada akcijskog plana iz članka 6. provode se po prvi puta za 2015. godinu, najkasnije u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu.

Tekst Pravilnika dostupan je ovdje.