Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelje za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Opravdanost ovakve povećane pozornosti leži u činjenici da se pružanjem usluga u dobroj mjeri može utjecati na umanjenje invaliditeta koji je posljedica utvrđenog oštećenog zdravlja.

Usluga rane intervencije se pruža djetetu kod kojeg je u ranoj dobi odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće, u pravilu do navršene treće godine života, a najdulje do navršene sedme godine života djeteta i njegovim roditeljima, odnosno udomiteljima radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigura u okviru zdravstvene djelatnosti. Cilj rane intervencije je da se uz pomoć ili prema savjetu adekvatnog stručnjaka, provedu adekvatne aktivnosti koje će predstavljati poticaje koji osnažuju razvoj djeteta. Želja je da se razvoj djeteta s teškoćama u razvoju što više približi modelu razvoju zdravog djeteta.

Uslugu rane intervencije pružaju domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pružaju socijalne usluge. Usluga se ruža u obitelji korisnika, odnosno udomiteljskoj obitelji te kod pružatelja usluge u trajanju do pet sati tjedno.

Nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije, centar za socijalnu skrb traži ocjenu pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge te rješenjem priznaje pravo na pružanje usluge. Korisnik kojemu se pruža rana intervencija ne može istodobno koristiti usluge psihosocijalne podrške.

Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.