Udruga invalida Sveti Bartolomej


Udruga invalida „Sveti Bartolomej” Knin je humanitarno-socijalna udruga, jedina takve vrste u Šibensko kninskoj županiji, osnovana 1999., registrirana 2000. godine. Udruga učlanjuju osobe s invaliditetom kao i sve fizičke i pravne osobe zainteresirane za zaštitu i promicanje zajedničkih humanitarnih, socijalnih i zdravstvenih i drugih interesa osoba s invaliditetom.

Cilj Udruge je pružanje pomoći djeci i mladima s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom (OSI), bez obzira na njihovu nacionalnu, religioznu i bilo koju drugu pripadnost.
Svojim djelokrugom Udruga obuhvaća dva programa rada: prvi program je namijenjen djeci i mladima s teškoćama u razvoju kroz poludnevni boravak, a drugi program je namijenjen radu s odraslim osobama s invaliditetom.

Udruga je članica mnogih lokalnih i nacionalnih mreža i ima brojne kontakte sa institucijama i udrugama u zemlji te nekim u Europi. Okuplja stručnjake različitih profila i druge ljude posvećene stvaranju svijeta u kojem svi mogu slobodno živjeti i gdje će se poštivati njihova prava i različitosti.

Vizija

“Društvo istih prava, jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom”.

Misija

„Doprinijeti kvalitetnom životu djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, zagovaranjem i sustavno kontinuiranim osnaživanjem za osobni razvoj i ravnopravno sudjelovanje u svim segmentima društva”.

Vrijednosti i principi djelovanja Udruge
Udruga temelji svoj rad na vrijednostima društva u kojem svi imaju jednaka prava i jednake mogućnosti kao osnovu za osobni rast, održiv razvoj i opće dobro.
Udruga svoj rad temelji na principima profesionalnosti i timskoga rada, dosljednosti i uvažavanja različitosti, toleranciji i solidarnosti, uz poštivanje visokih stručnih standarda i etičkih načela u radu: ostvarivanje i zaštita prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, jednakost, tolerancija, rodna jednakost, kompetentnost, transparentnost, nepristranost, sloboda izbora i neovisnost, odgovornost i povjerljivost.
Udruga će nastaviti i dalje kroz svoje razvojne planove voditi se dosadašnjim principima individualiziranog pristupa i usmjerenosti na korisnika, ostvarujući njihova prava i potrebe pružanjem stručnog terapeutskog rada, savjetovanjem i informiranjem, lobiranjem i zastupanjem, te osobnom podrškom korisnicima.

UOSISB Knin od svog registriranja 2000. godine kontinuirano djeluje i provodi mjere u cilju unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom, promicanje njihovih prava i socijalne uključenosti u sve segmente društva.

Udruga svoje ciljeve ostvaruje kroz:

Pruža usluge re/habilitacije i usluge boravka djeci i mladima s teškoćama u razvoju (kroz poludnevni boravak)
Radi na integraciji djece i mladih sa razvojnim teškoćama kao posebno ranjive grupe u lokalnu zajednicu te jednako potiče uključivanje mladih kroz zapošljavanje, radne aktivnosti i samostalno stanovanje
Educira i osposobljava odrasle osobe s invaliditetom za zaštitu svojih prava i neposredno uključivanje u donošenju odluka u svezi sa njima
Educira i osnažuje roditelje djece i mladih sa razvojnim teškoćama i članove njihovih obitelji, u procesu razvoja djeteta s teškoćom u razvoju
Pregovara u procesu donošenja odluka u skladu s interesima i pravima osoba s invaliditetom, na lokalnoj i regionalnoj razini
Skrbi o starim i nemoćnim osobama s invaliditetom
Surađuje sa relevantnim institucijama na svim razinama i udrugama koje se bave ovom problematikom
Pregovara i lobira u procesu donošenja odluka u skladu s interesima i pravima osoba s invaliditetom, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
Uključuje volontere – ljude dobre volje, stručne suradnike u svoj program rada
Podizanje kapaciteta udruge kroz edukaciuju zaposlenih ( ljudski resursi) i razvitku organizacije (prostor, oprema, menandžment)
Pruža edukaciju udrugama i institucijama
Potiče i pregovara u zapošljavanju osoba s invaliditetom

Udruga ima 9 stalno zaposlenih, na određeno vrijeme prema trajanju programa/projekata 11 asistenata u nastavi i 2 osobna asistenta za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta.

Postignuća Udruge u 13 godina djelovanja su:

1.Osiguran i opremljen Poludnevni boravak za djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Kninu kao prvi „boravak“ u zajednici za izvaninstitucionalne socijalne usluge djeci i mladima s teškoćama u razvoju u Šibensko kninskoj županiji.
– Uredili smo prostor za boravak djece i mladih sa smetnjama u razvoju ( prostor je dobiven od Opće bolnice Knin, Šibensko kninske županije, za korištenje deset godina bez naknade). Prostor je obnovljen i opremljen zahvaljujući međunarodnim organizacijama Arbeiter-Samariter-Bund, koji je u obnovu i opremanje prostora uložio 120.000,00 Eura
2005. godine počeo sa radom Poludnevni boravak za rehabilitaciju djece i mladih sa smetnjama u razvoju (poludnevni boravak je najvažnija aktivnost Udruge).
2.Osiguran i uređen prostor za ured Udruge u Gradu za potrebe osoba s invaliditetom Udruga koristi prostor (dobiven od Grada na korištenje uz naknadu) od 2000.godine koji je namijenjen odraslim osobama s invaliditetom i vođenju administrativnih poslova. Udruga se pokazala kao veoma prijatno i ugodno mjesto za rad i druženje odraslih osoba s invaliditetom. Udruga, kroz oblike svoga rada i svoje ciljeve skrbi i potiče na aktivizam osobe s invaliditetom, a ujedno razvija i promovira, istinske vrjednote ravnopravnosti, tolerantnosti, suosjećanja i pomoći drugome, nastojeći izbjeći njihovu segregaciju, i razvijati uzajamno povjerenje sa ostalim sugrađanima i gdje se strukturiranim aktivnostima podupire sistematičnije rješavanje njihovih problema. Uređenje prostora je urađeno donacijama i dobrovoljnim radom osoba s invaliditetom, roditelja djece s teškoćama i volontera.
3. Izgrađen i i opremljen novi Poludnevni boravak za djecu i mlade s teškoćama u razvoju za izvaninstitucionalne socijalne usluge djeci i mladima s teškoćama u razvoju u Šibensko kninskoj županiji. Proširenjem poludnevnog boravka bit će omogućena skrb za veći broj djece i mladih s teškoćama u razvoju (kapacitet do 100 korisnika) i osigurati veća kvaliteta u pružanju postojećih usluga, te će se stvoriti uvjeti za zapošljavanje mladih s teškoćama u razvoju. Blagovremenim uključivanjem svako dijete će dobiti pravovremenu rehabilitaciju što će imati pozitivan učinak u njegovom razvoju. Kvalitetniji uvjeti rada će u veliko pomoći djeci i mladima s teškoćama da uz stalni stručni nadzor i potporu razvijaju samopoštovanje i samopouzdanje kao korisni članovi zajednice. Izgradnja financirana kroz trogodišnji program MSPM, humanitarnim akcijama RTL pomaže djeci i Hrvatsko srce za Knin, donacijama i vlastitim sredstvima.
4. Izvaninstitucionalni oblici skrbi za djecu i mlade s teškoćama u razvoju sa područja gradova Knina, Drniša, Šibenika i Vodica, i općina Promine, Kistanje, Biskupije, Kijeva, te susjednih županija Splitsko-dalmatinske i Zadarske, koje se kontinuirano od 2005. godine provodi kroz kvalitetne dnevne stručne usluge poludnevnog boravka.
Kroz projekt “Pružimo im šansu”, a u svrhu socijalnog uključivanja djece i mladih s teškoćama u razvoju, 2005. godine smo sklopili Ugovor o socijalnoj usluzi s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, (sada je to Ministarstvo socijalne politike i mladih) gdje smo kroz sustav uplata za svakog korisnika (glavarina) osigurali kontinuirano financiranje POLUDNEVNOG BORAVKA za 50 korisnika.
5. Pružanje podrške u izvaninstitucionalnim oblicima skrbi za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Programi za djecu i mlade s teškoćama u razvoju provode se u kontinuitetu od 2005. godine kroz različite projektne aktivnosti: radionice, dječje predstave, boravak u prirodi, sportska natjecanja i događanja. Sredstva smo osigurali kroz projekte, donacije, proračun Županije i Grada Knina.

“Put do sretnog djetinjstva” – projekt namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. Osnaživanje i edukacija roditelja za partnerstvo u rastu i razvoju njihove djece, kooperativnost u rehabilitaciji, obrazovanju i integraciji djece s teškoćama u zajednicu. U okviru projekta organizirali smo i Malu Olimpijadu za djecu s teškoćama i od tada je organiziramo svake godine u svibnju, te dječju predstavu za Božić („Božićna bajka“).
Projekt je financiran od Ministarstva obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti (2008. god.)

„Plemenito odrastanje“ Korak 1 (2009.god.) i Korak 2 (2010.god.) namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i djeci iz opće populacije, uzrasta od 3 do 6 godina, te njihovim roditeljima. Pomoć, edukacija i poticanje roditelja djece s teškoćama u razvoju, u procesu odgoja djeteta, u zadovoljavanju prava i lakšoj integraciji djeteta u socijalnu zajednicu.
Projekt financiran od Ministarstva obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti (2009. I 2010.god.). Zahvaljujući ovom projektu uradili smo i dvije dječje predstave za Sv,Nikolu i za Božić.

„Pomozi mi da učim“- projekt namijenjen djeci s teškoćama u razvoju u integraciji u redovan obrazovni sustav uz podršku pomoćnika u nastavi. Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu školovanja te djece u redovnim školama. Projektom je obuhvaćeno 12 djece (iz Knina i Drniša) i uključeno 11 pomoćnika u nastavi. Projekt je počeo kao „pilot projekt“ (2010. god.)za 2 djece, financiran od Grada Knina i HABOR-a, MSPM financira projekt 2012. i 2013., a MZOS financira projekt od 01.09.2013. do 30.06.2014).

6.Izvaninstitucionalni oblici skrbi za odrasle osobe s invaliditetom
Pružanje kvalitetne usluge za uključivanje osoba s invaliditetom u društvenu zajednicu. Cilj programa je unaprijediti realizaciju prava osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, osnaživanjem za aktivno učešće u životu lokalne samouprave. Sredstva smo osigurali kroz projekte, donacije i proračun Grada Knina i Županije.
« Živjeti s vama, a ne pored vas» projekt je namijenjen odraslim osobama s invaliditetom. Cilj projekta je omogućiti osobama s invaliditetom da iskažu svoje radne, kreativne i organizacijske sposobnosti kroz različite aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici. Projekt je financiran od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (2008.god.), Šibensko kninske županije (od 2009.-2013. godine).
„Koračamo zajedno u bolju budućnost“ korak 1, program namijenjen odraslim i starim i nemoćnim osobama s invaliditetom. Program je koncipiran tako da osobama s invaliditetom pruža što više mogućnosti da razvijaju svoje kapacitete u okvirima lokalne zajednice a ne da budu izolirani u krugu obitelji. Programom je obuhvaćeno 25 korisnika iz Knina, 2 korisnika iz Kistanja i 2 korisnika iz Drniša. Financirano iz proračuna Grada Knina i Šibensko kninske županije(2010.god.)

„Pravo na život“ trogodišnji program namijenjen poboljšanju uvjeta življenja osoba s najtežim stupnjem invaliditeta u zajednici. Pomoć, potpora i poticanje osoba s najtežim stupnjem invaliditeta u procesu zadovoljavanja njihovih potreba u svakodnevnom životu (samozbrinjavanje) i strategiji efikasnosti rješavanja svojih potreba, uz osobnog asistenta. Program financira MSPM (od 2012. do 2015.)
Razvojni i kreativni projekti namijenjeni odraslim osobama s invaliditetom na podizanju njihovih kapaciteta za sigurnije funkcioniranje u obitelji i zajednici redovno su provođeni od 2005. godine i financirani iz gradskog proračuna ( Grad od 2005. prema svom proračunu financira rad Udruge)

7.Pružanje izvaninstitucionalne usluge djeci i mladima s govorno jezičnim teškoćama i razvojno konstruktivnoj dispraksiji
Cilj programa je da se rehabilitacijom i korekcijom pomogne djeci sa smetnjama u govoru i jeziku i motoričkom razvoju ne odnosi se samo na korekciju i rehabilitaciju djeteta već i njegovo aktivno učešće u svojoj obitelji i okruženju, a to podupiremo mijenjanjem stavova prema njima i njihovih stavova prema okolini.
„Korak naprijed“ 1 i 2 – Namijenjeni su rehabilitaciji djece s razvojnom konstrustruktivnom dispraskisijom i smetnjama jezika i govora, te pomoć, potpora i poticanje roditelja djece i članova njihovih obitelji, u procesu olakšavanja adaptacije djeteta u zadovoljavanju potreba u svakodnevnom životu i strategiji efikasnosti rješavanja problema djeteta. Individualni i grupni rad sa djecom i rad sa roditeljima odvijao se kontinuirano u periodu od 12 mjeseci, za svaki projekt. Projekti su obuhvaćali djecu iz Knina i Drniša. Financirani su iz proračuna Šibensko kninske županije (kontinuirano od 2006.god.) i iz proračuna Grada Drniša (kontinuirano od 2008.god.)

„Vesela pričaonica“ – Projekt je namijenjen djeci sa teškoćama govora i jezika i njihovim obiteljima. Njime smo pružili šansu djeci sa govornim smetnjama, da razviju svoje kapacitete jednako kao njihovi vršnjaci bez smetnji iz škole, vrtića ili okruženja. Cilj projekta je bio aktivno uključivanje djece sa govorno -jezičnim smetnjama u sve aktivnosti životne zajednice. Projektom smo obuhvatili 25 djece, 15 iz Knina i 10 iz Kistanja predškolskog i osnovno školskog uzrasta od 3 -15 godina, sa poremećajima verbalnog i pisanog govora, teškoćama u učenju kao posljedici govornih smetnji, socijalnoj depriviranosti (posljedica nerazvijen govor). Također smo uključili i 6 djece osnovnoškolskog uzrasta bez smetnji i 10 roditelja djece sa smetnjama govora. Financiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (2007.god.)

„Koračajmo zajedno u bolju budućnost“ 1, 2 i 3 – program namijenjen djeci i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, financirano iz proračuna Grada Knina i Šibensko kninske županije(2010. -2012. god.) . Programom je obuhvaćeno 14 djece i mladih s teškoćama i 8 djece bez teškoća i 14 roditelja djece sa i bez teškoća

„Živjeti s vama a ne pored vas“ – korak 1 i 2 – program za djecu i mlade s teškoćama govora i jezika i motoričkim smetnjama. Programom smo obuhvatili 28 djece s govorno jezičnim smetnjama i motoričkim teškoćama uzrasta od 3 – 13 godina sa područja Knina, Drniša, Vrlike (mlađa djeca) i osnovnoškolska djeca ,16 njihovih roditelja, 43 djece i mladih s različitim smetnjama ili kroničnim bolestima poradi timske obrade za vještačenje, 3 djece zbog obrade i opservacije pred upis u školu. Program financiran od strane Šibensko kninske županije (2013. i 2014.)

8.Program prijevoza
Kako je ugovornom uslugom određen i prijevoz djece i mladih s teškoćama u razvoju, zbog različitih oštećenja i uzrasta korisnika, loših socijalno ekonomskih prilika korisnika, velikog raštrkanog terena udaljenog od sjedišta pružatelja usluga vidjelo se da je neophodan specijaliziran prijevoz korisnika. Udruga je donacijom dobila CADY koji nije u potpunosti zadovoljavao potrebe korisnika pa se kroz projekte, donacije i vlastita sredstva pristupilo nabavci kombija za prijevoz. Kombi se koristi za svakodnevni prijevoz djece i mladih s teškoćama (dnevno prelazi oko 250 km), zaposlenih u poludnevnom boravku, za izlete, sportska takmičenja odraslih osoba s invaliditetom, članova udruge i dr.
„Božić vrijeme darivanja“ humanitarna akcija (prosinac 2006.) koju su organizirali predstavnici Grada za nabavku kombija za prijevoz korisnika, koji smo dobili u travnju 2008.godine
Posebna oprema i rampa za kombi kako bi se omogućio specijaliziran prijevoz korisnika, financirano iz donacije Klub LIONS Marul iz Splita, Auto Hrvatska, Croatia osiguranje i vlastitim sredstvima.
Projekt „Možemo i mi na Tvrđavu“ – nabavka kolica – gusjeničara za invalidne osobe na području Knina. Donator „gusjeničara“ je Adris Ovom donacijom je omogućeno odraslim osobama s invaliditetom da dođu na nepristupačna mjesta koja imaju stepenice, strmine i sl.
Projekt „Hoću voziti, neću da me voze“ namijenjen je mladim s invaliditetom za polaganje vozačkog ispita. Uključeno je 4 mladih s invaliditetom. Donator je HEP.

Kako se povećao broj korisnika razmišlja se o nabavci novog kombija za specijaliziran prijevoz korisnika.

9. Senzibilizacija javnosti o potrebama osoba s invaliditetom
Jedan od ciljeva udruge je senzibiliziranje lokalne zajednice za potrebe i prava osoba sa teškoćama/invaliditetom. Praćenje i reagiranje na izmjene i dopune zakonskih propisa u korist invalidnih osoba i pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih prava, lobiranje i zastupanje osi u socijalnoj zajednici. To se ostvaruje organiziranjem okruglih stolova, javnih tribina, debata, sportska takmičenja.
Organiziranje okruglog stola, debata i javnih tribina se permanentno odvija svake godine od 2007.god. , samo se mijenjaju teme ovisnosti o problemu koji je najuočljiviji i najviše ugrožava integritet osoba s invaliditetom. Teme koje su obrađivane: 03.12.07. ”Arhitektonske barijere u gradu Kninu”, 27.03.2008 „Obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju u redovnom obrazovnom sustavu“,20.08.2008. „Položaj osoba s invaliditetom u društvu“, 24. 08.2009. „Pristupačnost i problemi pristupačnosti“, (u nazočnosti zamjenice Državne pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i predstavnika lokalne uprave, institucija, korisnika, Udruge).26.04.2010. „Zapošljavanje osoba s invaliditetom“ – teškoće i problemi. 03.12.2011. „Problemi invaliditeta u društvu, s osvrtom na lokalnu zajednici“, 03.12.2012. Posjet OSI osnovnim školama i diskusija na temu: „ Kako lakše do škole?“ – gdje je naglasak bio na pristupačnost u OŠ zbog djece s tjelesnim oštećenjima( u kolicima). 03.12.2013. „Zakon o socijalnoj skrbi i Zakon o radu“ (novi zakoni i promjene koje se odnose na OSI) (učešće predstavnika korisnika, Udruge, lokalne uprave, institucija,). I u narednom periodu će se uvijek postavljati aktualne teme koje se odnose na OSI.
Cilj nam je da probleme na nivou naše lokalne uprave rješavamo na dobrobit svih naših građana s invaliditetom
ORGANIZER „I ja imam pravo“ – s primjerima dobre prakse o pravima djece u okviru projekta „Plemenito odrastanje“. Osim primjera o mogućnosti realizacije prava djece iz različitih radioničkih aktivnosti, stvorena mreža partnera u Iokalnoj samoupravi, čije је angažiranje neophodan preduvjet rješavanja problema i realizacije osnovnih prava djece i mladih sa razvojnim teškoćama. Financirano od MOBMS-a (2008.god.)
BROŠURA “Put do sretnog djetinjstva“ u okviru istog projekta, s primjerima dobre prakse i upoznavanjem roditelja s pravima iz područja socijalne skrbi, obrazovanja, liječenja i rehabilitacije, pristupačnosti, osposobljavanja i prekvalifikacije i koracima u njihovom rješavanju. Financirano od MOBMS-a (2009. I 2010.god)
Kalendari, majice sa sloganom projekta „Živjeti s vama a ne pored vas“, kojim se promoviraju prava osoba s invaliditetom. Financiran od MOBMS (2009.god). Kalendari, plakati, letci, kojim se promoviraju prava osoba s invaliditetom i rad udruge. Financiran vlastitim sredstvima i donacijama( 2011.2012.2013…..)

10. Program za opremu, instrumente i uređaji
U radu s korisnicima nastojimo pružiti uslugu na najvišoj stručnoj razini pa u skladu s tim koristimo suvremena pomagala i opremu namijenjenu za rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Uz terapijske sadržaje nastojimo oplemeniti i radni prostor kako bi efekt rehabilitacije bio što učinkovitiji. Sredstva za opremu, pomagala, uređaje i uređenje prostora smo osigurali kroz projekte, programe, jednokratne pomoći, donacije i iz vlastitih sredstava.
Aparat VERBOTON G30L za rad s djecom sa smetnjama govora i jezika, donirao RTL pomaže djeci, 2009. godine.
VIBRO AKUSTIČKA oprema ( MULTIVIB madrac i VIBRO jastučić) za rad s djecom i mladima s razvojnim teškoćama. Primjena Vibracijsko akustične metode (VAT) u medicini i specijalnoj edukaciji, predstavlja modernu metodu stimuliranja mozga i tijela korištenjem glazbe i vibracija. Uslijed toga dolazi do boljih terapijskih i pedagoških rezultata. Financiralo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kroz jednokratnu potporu (2008.god.).
Adaptiran i opremljen prostor boravka s ciljem boljeg funkcioniranja djece i mladih s autizmom, pervazivnim razvojnim poremećajima, razvojnim motoričkim dispraksijama, slabovidosti i nagluhosti za cjelovitu rehabilitaciju. Primjenom određenih pomagala i humanizacijom prostora i ovoj djeci se pružila mogućnost humanijeg i sretnijeg odrastanja. Financiralo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kroz jednokratnu potporu (2009. god.)
Nabavljena tri statična I jedno prijenosno računalo i računalna oprema (projektor i 1 printer).Sredstva smo dobili od UNDP (2008.god.)

– Urađena projektna dokumentacija za centralno grijanje donacijom LIDL-a (2007.)
– Ugrađeno centralno grijanje za boravak donacijom CNF (2007.god.)
– Uređenje okoliša poludnevnog boravka za djecu i mlade s teškoćama u razvoju postavljene taktilne ploče opremljen penjalicama, ljuljačkama, toboganom, klupama i vrtnim stolovima, stazama popločanim taktilnim pločama pa je prostor potpuno prilagođen djeci i mladima s teškoćama u razvoju i osi. Postavljanje taktilnih ploča donirala Zaklada Kajo Dadić (2010.god.)
– Nabavljen TV plazma, muzička pojačala i mikrofoni donacijom Kninskih bajkera (2011. 2012.)
– Lidl nabavka velikih tipkovnica (Big keys) za djecu s tjelesnim i motornim teškoćama (2013)
– Test PSP -1, za ispitivanje slušnog procesuiranja (SIT test). Sredstva smo dobili od MZOS kroz projekt „Pomozi mi da učim (2013.)

email

Kontakt

Udruga osoba s invaliditetom 'Sveti Bartolomej' Knin
4. gardijske brigade 3, 22 300 Knin
Tel. 022/663-312
Fax: 022/664-900
email

Udruge...


Prijava

Lost your password?