Udruga “Hoću kući”


Udruga „Hoću kući“ osnovana je 1999. godine kao humanitarna, nevladina i neprofitna Udruga, koja svoje aktivnosti temelji na načelima jednakosti pred zakonom, ljudskog dostojanstva, prava na izbor, osobne odgovornosti za vlastiti prosperitet, uvažavanja različitosti, nenasilne komunikacije, solidarnosti i općeg dobra u zajednici.

Udruga je registrirana u Registru udruga RH pri nadležnom tijelu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji. Udruga je certificirana za pružanje besplatne pravne pomoći od strane Ministarstva pravosuđa.

Sjedište Udruge nalazi se u Kninu, a Udruga ima još urede u Benkovcu i Korenici te na taj način svojim aktivnostima pokriva tri županije: Šibensko-kninsku, Zadarsku i Ličko-senjsku.

Ciljevi i aktivnosti Udruge

Cilj Udruge je poboljšanje kvalitete života građana u lokalnim zajednicama kroz humanitarni rad, pomoć građanima u ostvarivanju prava koja im temeljem zakona pripadaju, te pružanje potpore građanima u kreiranju i donošenju odluka koje utječu na razvojnu perspektivu zajednice.

Glavne aktivnosti Udruge su:

– Pružanje humanitarne pomoći
– Pružanje besplatne pravne pomoći u uredu i na terenu
– Provedba edukativnih programa za nevladine udruge i građanske inicijative
– Podrška razvoju volonterizma u zajednici
– Potpora za regionalnu i međunarodnu suradnju
– Promocija i zaštita ljudskih prava i izgradnja mira u zajednici

Korisnici

Korisnici Udruge su povratnici, izbjeglice, naseljenici, osobe smještene u kolektivnim centrima, osobe sa neriješenim statusom u RH i ostale socijalne ugrožene kategorije.

Projekti

Uz veći broj projekata koje je Udruga realizirala za vrijeme svog postojanja, već treću godinu zaredom kao provedbeni partner UNHCR-a u Hrvatskoj Udruga provodi projekt ‘Program pružanja besplatne pravne pomoći – Podrška održivom povratku izbjeglica u južnu Hrvatsku’. U okviru ovog projekta Udruga putem suradnje sa nadležnim državnim tijelima pomaže građanima u ostvarivanju njihovih prava u okviru programa povratka, stambenog zbrinjavanja i obnove u ratu uništenih kuća na i izvan područja posebne državne skrbi.

email

Kontakt

Udruga ''Hoću kući''
NGO ''I want to go home''
Poljička 11, 22300 Knin
Tel. : (+385) 022 661 859
Tel./Fax.: (+385) 022 664 736
e-mail: udruga.hocu.kuci@si.t-com.hr
email

Udruge...


Prijava

Lost your password?