Međunarodni dokumenti:

 • Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom
 • Europska strategija za osobe s invaliditetom
 • Strategija Europa 2020 – europska strategija za pametan, održiv i uključivi rast
 • Europska platforma za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti
 • Europski socijalni investicijski paket

Nacionalni dokumenti

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom
 • Zakon o socijalnoj skrbi
 • Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014-2020)
 • Strategija socijalne skrbi za starije osobe u RH 2014-2020
 • Strategija zapošljavanja osoba s invaliditetom u Šibensko – kninskoj županiji
 • Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

Europska strategija za osobe s invaliditetom donesena je u cilju poboljšanja uvjeta za osobe s invaliditetom. Europsko stanovništvo demografski stari i zbog toga  će sve više osoba imati invaliditet. Europska unija želi se pobrinuti za osobe s invaliditetom kako bi koristile svoja osnovna ljudska prava za uključivanje i sudjelovanje u društvu. Važno je napomenuti da su osobe s invaliditetom ravnopravni članovi zajednice, što uključuje njihovo pravo na dostojanstvo, neovisnost i potpuno sudjelovanje u društvu.