Prednost pod jednakim uvjetima podrazumijeva da osoba s invaliditetom prvenstveno mora ispunjavati sve uvjete navedene u natječaju, ali isto tako i postići jednako dobar rezultat kao i drugi kandidati u postupku ocjenjivanja kako bi ostvarila navedeno pravo (testiranjem ili intervju).

 

Da bi se ostvarilo pravo prednosti, osoba s invaliditetom dužna je u prijavi, odnosno ponudi na javni natječaj ili oglas pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

Osoba koja smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju može podnijeti žalbu na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, isto tako u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe može podnijeti zahtjev upravnoj inspekciji za provedbu inspekcijskog nadzora.

 

Pravo prednosti pri zapošljavanju po jednakim uvjetima  uređeno je člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

Udruga mladih „Mladi u EU“ u sklopu programa „Osmijeh za sve“ informira provedbom info kampanje na webu i društvenih mreže osobe s invalidnošću kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja.

 

Projekt se provodi u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom, a financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Više i detaljnije o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročitajte klikom na link.

logo2