Posebno važna skupina pojedinaca su mladi jer se nalaze u procesu izgradnje i učvršćivanja identiteta i pripadnosti svojoj zajednici, kao i preuzimanja svojih osobnih i društvenih uloga te su u tom periodu najviše osjetljivi na utjecaj zajednice (ograničenja i mogućnosti) u kojoj žive, a koja će ih uvelike oblikovati. Cilj zajednica bi stoga trebao biti oblikovati kvalitetne mlade osobe koje će biti kapacitirane preuzeti na sebe upravljanje istima. Kvalitetno oblikovanje i ulaganje u nove generacije mladih, koji će potom ulagati u sljedeće generacije, predstavlja uspješno zatvaranje ciklusa održivosti zajednica.

Prema županijskim izvještajima, uočava se s jedne strane nedostatak inicijative za osnivanje savjeta mladih od strane JLP(R)S koje su dužne uputiti javni poziv i provesti postupak osnivanja, a s druge strane manjak zanimanja mladih za uključivanje u društveno-politički život na lokalnoj razini. S obzirom na rezultate godišnjih izvještaja o radu savjeta mladih, potrebno je uložiti dodatne napore usmjerene edukaciji mladih, članova savjeta mladih i predstavnika JLP(R)S kako bi se osnovao što veći broj savjeta mladih te kako bi savjeti mladih bili što djelotvorniji u svom radu.

Jedan od dostupnih načina na koji se mladi mogu aktivno uključiti u donošenje i provođenje odluka na lokalnoj razini je i kroz izradu lokalnih i regionalnih programa za mlade. Ovim putem mladi se upoznaju s političkim djelovanjem kao jednim od načina rješavanje značajnih pitanja za život mladih u lokalnoj zajednici. Županije, gradovi i općine sustavno se potiču na razvijanje, donošenje i praćenje provedbe svojih lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području.

Zakon o savjetima mladih  uređuje osnivanje savjeta mladih, djelokrug, postupak izbora te druga pitanja od značaja za njihov rad. Cilj zakona je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela JLP(R)S, a njihova zadaća je promicanje i zagovaranje prava, potrebe i interesa mladih na njihovoj lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Budimo aktivni - memorandumBudimo aktivni - memorandum 2