Psihosocijalna podrška pruža se djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja i drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb.

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika, a može se pružati individualno i u grupi.

Uslugu mogu pružati domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluge u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pružaju socijalne usluge. Podrška se pruža u obitelji korisnika odnosno udomiteljskoj obitelji ili kod pružatelja usluga.

Psihosocijalna podrška traje:

  • U obitelji korisnika ili udomiteljskoj obitelji do pet sati tjedno
  • Kod pružatelja usluga do 12 sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi
  • Djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno odrasloj osobi s invaliditetom iz jedno roditeljske obitelji čijem je roditelju priznato pravo na status roditelja njegovatelja usluga se može priznati u obitelji korisnika do pet sati tjedno, a kod pružatelja usluga do 18 sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi.

Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.