Dana, 24.11.2022.godine, te 25.11.2022.godine u gradu Sinju održana je dvodnevna radionica „Mapiranje potreba lokalne zajednice“. Radionica se održala u prostorijama prijavitelja projekta koji je opremljen za provedbu aktivnosti projekta. Kontaktiranje ciljane skupine proveo je projektni tim dok je sama organizacija radionice provedena od vanjskog stručnjaka. Radionica je trajala 2 dana (16 sati). Na radionici su sudjelovali zaposlenici i volonteri OCD-a koji rade s invaliditetom na području grada Sinja. Na radionici je ukupno sudjelovalo 10 osoba.

Na prvom danu radionici obrađivale su se teme: lokalna zajednica, mapiranje potreba, tehnike mapiranja, lokalni razvoj, zagovaranje i lobiranje u lokalnoj zajednici, javno zagovaranje, Uloga OCD-a u mapiranju potreba, potrebe terapijskog jahanja u zajednici te mapiranje potreba terapijskog jahanja, rad s osobama  si invaliditetom. 

Na drugom danu radionice: primjeri dobre prakse u mapiranju potreba lokalnom zajednicom, partnerstvo OCD-a i lokalne samouprave, pomoć ugroženim skupinama u lokalnoj zajednici, strukturirani dijalog. Radionica „Mapiranje potreba lokalne zajednice“ doprinijela direktno jačanju kapaciteta OCD-a na način da su povećali svoje kapacitete i kompetencije  za rad s osobama s invaliditetom.