zupaniska-sjednica-nagrade

Odbor za nagrade i priznanja Županijske skupštine Šibensko-kninske županije objavio je poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2016. godini.

Nagrade i priznanja Šibensko-kninske županije dodjeljuju se u obliku: Nagrade Šibensko-kninske županije, Grba Šibensko-kninske županije, Plakete Šibensko-kninske županije i  priznanja proglašenjem počasnog građanina Šibensko-kninske županije.

Trgovačka društva, ustanove, političke stranke, druge organizacije ili udruge te građani mogu podnijeti inicijativu za dodjelu nagrada i priznanja. Inicijativa mora biti obrazložena i  potkrijepljena potrebitim dokazima o činjenicama koje se u svrhu toga navode.

Prijedlozi za dodjelu nagrada i priznanja mogu se dostaviti do 26. veljače 2016. godine na adresu: Šibensko-kninska županija, Županijska skupština, Odbor za nagrade i priznanja, 22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića I., broj 2., s naznakom „ZA NAGRADU ŽUPANIJE“, ili izravno u pisarnicu Županije.

Ostale informacije mogu se dobiti u službi Tajništva, soba broj 17., tel. broj 022/460-719, 460-720 i 460-721.