Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene za rad s mladima i za mlade kao i jedinice lokalne samouprave da se prijave za financijsku podršku projektima usmjerenih podizanju kvalitete života mladih.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt u partnerstvu s organizacijama civilnog društva, strukovnim udrugama, javnim institucijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, zadrugama i/ili međunarodnim (međuvladinim) organizacijama koje moraju imati pravnu osobnost u matičnoj državi.

Jedinice lokalne samouprave, sukladno ovom pozivu, obavezne su prijaviti projekt u partnerstvu s jednom ili više udruga mladih ili za mlade koje imaju sjedište i djeluju na području jedinice lokalne samouprave koja prijavljuje projekt.

Najveći iznos koji će se moći ostvariti po pojedinom projektu je 250.000,00 kuna, a ukupan osigurani iznos za ovaj Poziv je 8.900.000,00 kuna.

U svrhu koordiniranog i strateškog planiranja ulaganja u ovom području, ovaj poziv objavljuje Ministarstvo socijalne politike i mladih u suradnji s Uredom Vlade RH za udruge, a važnu podršku u provedbi natječaja te budućem praćenju i vrednovanju ugovorenih projekata daju četiri regionalne zaklade, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Detaljne upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom pozivu (www.zamah.hr;www.civilnodrustvo-istra.hrwww.zaklada-slagalica.hrwww.zaklada-dadic.hr).

Rok za prijavu projekata je 13. lipnja 2014.

 

*Rok za prijavu projekata za prioritetno područje “4. Lokalni programi za mlade” je 29. svibnja 2014.

 

untitled_638298_64