Udruga osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej Knin provodi nabavu usluge osposobljavanja marginaliziranih skupina u okviru projekta “Za bolje i sigurnije sutra” jedinstvene referentne oznake UP.02.1.1.06.0011. Predmet nabave su usluge osposobljavanja za 30 osoba u programima osposobljavanja: Njegovatelj/ica, Vrtlar/ica, Operater/ka na računalu.

Rok za dostavu ponude je 27. prosinca 2018. godine do 12 sati, na adresu:
Udruga osoba s invalidtetom Sveti Bartolomej Knin
4. gardijske brigade br. 3
22300 Knin

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i potencijalnih ponuditelja obavljat će se u pisanom obliku elektronički na e-mail adresu bartolomej.knin@gmail.com

Sastavni dio dokumentacije za nadmetanje:
1.  Obavijest o nabavi
2. Dokumentacija za nadmetanje
3. Prilog I – Ponudbeni list
4. Prilog II – Troškovnik
5. Prilog III – Izjava o nepostojanju razloga isključenja
6. Prilog IV – Izjava o posjedovanju prostora

Dokumentacija za nadmetanje sa svim prilozima je stavljena na raspolaganje putem internetske stranice www.strukturnifondovi.hr te na stranici Udruge osoba s invaliditetom Svet Bartolomej Knin www.uosisb-knin.hr