Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima – osnovno je polazište Opće deklaracije o pravima čovjeka UN-a, najvažnijeg međunarodnog dokumenta koji štiti i promiče ljudska prava i na kojem se temelje i drugi međunarodni dokumenti o zaštiti ljudskih prava osoba s invaliditetom. Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom osigurava osobama s invaliditetom sva prava kao i drugim građanima bez ikakve diskriminacije te puno ljudsko dostojanstvo uz priznavanje posebnih prava. Standardna pravila UN-a o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom navode da za ostvarivanje jednakih mogućnosti osobama s invaliditetom treba pomoć u preuzimanju pune odgovornosti kao članova društvene zajednice, što podrazumijeva osiguravanje podrške u skladu s individualnim potrebama svakog korisnika usluga u zajednici. Na europskoj razini Vijeće Europe još od osnutka (1949. godine) brine o pravima osoba s invaliditetom. Europska socijalna povelja ističe pravo na obrazovanje, rehabilitaciju i zaposlenje bez obzira na prirodu i podrijetlo invaliditeta.

Osobama s invaliditetom treba osigurati puno i aktivno sudjelovanje u životu zajednice te im omogućiti da žive što neovisnije, pružajući im mogućnost da odaberu kako i gdje žele živjeti. Kako bi se u tome uspjelo, potrebne su strateške politike koje podržavaju zaokret od institucijske skrbi do službi podrške u zajednici, u rasponu od neovisnog življenja do organiziranog stanovanja uz podršku u malim stambenim zajednicama.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda i Fakultativni protokol uz Konvenciju prvi su zakonski obvezujući dokument koji jasno priznaje pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici. To je vrlo značajan dokument koji ponovno naglašava i neupitno promiče pravo svih osoba s invaliditetom na život u zajednici, na uživanje jednakopravnosti s drugim građanima i mogućnost davanja vrijednog doprinosa društvu. Poseban značaj u kontekstu načela socijalnog uključivanja ima Članak 19. Konvencije: Neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Ovim člankom države potpisnice Konvencije priznaju jednako pravo svim osobama s invaliditetom na život u zajednici, s jednakim pravom izbora kao i za druge osobe te se države potpisnice obvezuje poduzeti djelotvorne i odgovarajuće mjere kako bi osobama s invaliditetom olakšale puno uživanje ovog prava i punog uključenja i sudjelovanja u zajednici.

Projektom „Mi to možemo“ predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati obične svakodnevne zadatke.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Razvojnog europskog centra inicijativa.