U prostoru udruge „Izvor ljubavi“ 25. kolovoza s početkom u 18,00 sati održao se sastanak predstavnika udruga sa područja grada Šibenika na kojem je osnovano Vijeće udruga grada Šibenika.

Za predstavnike Vijeća udruga grada Šibenika izabrani su Martin Mrša – Udruga mladih „Mladi u EU“ , Branko Smrček – Udruga hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP –a Šibensko-kninske županije i Neda Grubelić – Udruga Aurora. Oni će zastupati Vijeće udruga na mandat od jedne godine.

Na prijedlog Martina Mrše pokrenuta je inicijativa za Vijećem udruga grada Šibenika jer se zajedničkim snagama može doprinijeti povećanju utjecaja civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka. Sa Vijećem se nastoji poboljšati međusobna suradnja između samih udruga na području grada Šibenika te suradnja s Gradom Šibenikom.

Opći cilj Vijeća udruga grada Šibenika je definiranje modela i okvira suradnje nevladinih udruga koje su članice Vijeća udruga grada Šibenika, s ciljem da zajedničkim snagama doprinesu povećanju vidljivosti i utjecaja civilnog društva te građana u procesu donošenja odluka. U okviru općeg cilja će se poticati rad Vijeća udruga grada Šibenika, razvijati socijalni kapital zajednice, promovirati volonterizam i filantropija, podržati ostale oblike suradnje definirane Sporazumom o osnivanju Vijeća grada Šibenika i to kroz načela partnerstva, ravnopravnosti u suradničkom odnosu, pluralizma, jasnoće o radu, samostalnosti i neovisnosti građanskih udruga, transparentnosti te odgovornosti pojedinca i društva.