Radna skupina nastavila je rad na izradi nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva  2017. – 2021. kroz sastanke Radnih podskupina za izradu nacrta Nacionalne strategije koji su održani u Zagrebu 24. i 25., te 28. i 29. studenoga 2016. godine.

Na sastancima na kojima je u četiri dana sudjelovalo više od 80 sudionika, kroz rad u malim skupinama te koristeći inovativne metode rasprave, članovi Radne skupine radili su na definiranju ciljeva, mjera i aktivnosti nove Nacionalne strategije. Sukladno opredjeljenju članova za rad u pojedinim Radnim podskupinama, te u skladu s četiri prioritetna područja definirana u važećoj Nacionalnoj strategiji 2012. – 2016. na održanim sastancima definirani su ciljevi, mjere i aktivnosti unutar tematskih područja: Institucionalni okvir za potporu razvoju civilnoga društva, Civilno društvo i sudionička demokracija, Osnaživanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno-ekonomski razvoj, te Djelovanje i daljnji razvoj civilnoga društva u međunarodnom kontekstu.

Peta Radna podskupina zadužena za Strukturu i sadržaj nove Nacionalne strategije sastat će se nakon što se temeljem prikupljenih ideja sa svih sastanaka izradi prvi nacrt Nacionalne strategije. Ostali daljnji koraci u izradi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva  2017. – 2021. uključuju evaluaciju važeće Strategije koja je u tijeku, daljnji rad Radne skupine te javna savjetovanja o nacrtu nove Strategije, ali i sastanke i fokus grupe s nositeljima i sunositeljima mjera i aktivnosti. Nacrt Nacionalne strategije raspravit će se i na Tematskoj sjednici Savjeta za razvoj civilnoga društva, te će se prethodno vrednovati (ex-ante evaluacija).