Svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvote, odnosno zapošljavanja određenog broja osoba s invaliditetom. Broj osoba s invaliditetom koje je poslodavac dužan zaposliti izračunava se po stopi od tri posto od ukupnog broja zaposlenih.

Poslodavci mogu kvotu ispuniti i na zamjenski način:

  • primanjem na praksu učenika s teškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom

  • primanjem na praksu rehabilitanata u sklopu profesionalne rehabilitacije

  • sklapanjem ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom

  • primanjem osoba s invaliditetom na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  • sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava

  • sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim i integrativnim radionicama, kao i s trgovačkim društvima, zadrugama i udrugama u kojima više od polovice radnika čine osobe s invaliditetom

  • stipendiranjem redovnog školovanja osoba s invaliditetom.

Poslodavci koji ne ispune kvotu niti zapošljavanjem osoba s invaliditetom niti na zamjenski način, u obvezi su plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada iznosi 20 posto minimalne plaće, mjesečno, za svaku osobu s invaliditetom koju je poslodavac bio dužan zaposliti.

Od 1. travnja 2020. godine, poslodavci u radno intenzivnim industrijama trajno su oslobođeni kvotne obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom, a samim time i obveze plaćanja novčane naknade.

Udruga mladih „Mladi u EU“ u sklopu programa „Osmijeh za sve“ informira provedbom info kampanje na webu i društvenih mreže osobe s invalidnošću kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja.

Projekt se provodi u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom, a financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

 

logo