Svoje opredjeljenje za puno ostvarivanje svih temeljenih ljudskih prava osoba s invaliditetom RH je potvrdila i potpisivanjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda u ožujku 2007. godine, koju je potom ratificirao Hrvatski sabor 1. lipnja 2007. godine. Ustav RH izravno jamči posebnu skrb države u zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život. Člankom 19. UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom propisano je da svaka osoba s invaliditetom ima jednako pravo na život u zajednici, a obzirom da ju je Republika Hrvatska ratificirala, Konvencija je obvezujuća za RH.

Mjerodavni Strateški plan resornog Ministarstva kao jedan od glavnih općih ciljeva navodi poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina među kojima su i osobe s invaliditetom, te je u skladu s tim definiran poseban cilj kao povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz koordinaciju, praćenje, vrednovanje i unapređivanje provedbe mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Institucionalna skrb jedno je od predloženih rješenja problema adekvatnog zbrinjavanja osoba s invaliditetom. No, takav vid pomoći ima i neke negativne aspekte:

  • depersonalizacija
  • rigidnost rutine
  • tretman skupine, a ne pojedinca
  • socijalna distanca.

Donošenjem „Plana deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj 2011.-2016. (2018.)“ intenziviran je reformski proces transformacije i deinstitucionalizacije te su postavljeni temelji za planiranje djelatnosti socijalne skrbi. Od tada do danas, zabilježeni su pozitivni pomaci po ovome pitanju. Svrha je smanjiti ulazak osoba s invaliditetom u institucije i povećati njihov izlazak iz institucija u nove oblike skrbi, posebno stimulirajući obiteljsku reintegraciju, a što bi trebalo biti usklađeno s prioritetima razvoja mreže usluga na lokalnoj razini vodeći pritom računa o regionalnoj ravnomjernosti.

Projektom „Zajedno smo bolji“ predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati čak i obične svakodnevne zadatke.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša.