O projektu

OSNOVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 

1. Izgradnja kapaciteta i tehničke potpore organizacijama civilnog društva za predstavljanje njihova rada javnosti i efektivan efektivan PR.

U sklopu ove aktivnosti doprinijet će se povećanju unutrašnjih sposobnosti, kako tehničkih tako i menadžerskih, 10 organizacija civilnog društva, za učinkovitu i povoljnu komunikaciju, povećanje vidljivosti, te će pridonijeti povećanju broja građana koji podržavaju njihove akcije. Razvit će se 10 planova komunikacije i vidljivosti, te će se pružiti pomoć u njihovoj provedbi.

2. Medijsko predstavljanje organizacija civilnog društva

Kroz provedbu prve aktivnosti značajno će se povećati vidljivost ciljanih organizacija u Šibensko – kninskoj županiji. U sklopu druge aktivnosti, osiguravajući materijale za obuku i pomoć na web stranicama i društvenim mrežama, svim zainteresiranim organizacijama civilnog društva će se pomoći u podizanju povećanju njihove vidljivosti i komunikacijskih vještina. Kreiranjem zajedničke web stranice i Facebook profila bit će moguće predstaviti na jednom mjestu sve što su napravile organizacije civilnog društva u našoj županiji, čime se pridonosti poboljšanju percepcije građana o dodatnoj vrijednosti organizacija civilnog društva i važnosti njihova rada za društveni razvoj regije.

3.Promoviranje i priprema jedinica lokalne uprave za predstavljanje modela „slobodne sjedalice za organizacije civilnog društva“ u lokalnoj skupštini i za provođenje javnih konzultacija o važnosti razvoja u suradnji s organizacijama civilnog društva

Ovoj aktivnosti ciljne skupine su: organizacije civilnog društva na kninskom području (svih vrsta/tema), lokalna vlast i građani Knina. Organizacije civilnog društva će dobiti tijelo koje će im omogućiti strukturalni dijalog između organizacija civilnog društva i vlasti, mehanizam za izravne konzultacije s lokalnom vlasti kroz model „slobodne stolice“ za nevladine organizacije. Građanima se povećava svijest o odlukama koje se donose u lokalnoj samoupravi, te će imati priliku artikulirati svoje zahtjeve za lokalnu vlast koji će biti formuliran i predstavljen kroz vijeće udruga civilnog društva i mehanizam „slobodne stolice“.

4. Kreiranje radnih grupa za određene teme na kojima će udruženja OCD davati svoje upite upućene lokalnoj vlasti, kao i implementacija tematskih konzultacija s građanima

Kroz ovu aktivnost poboljšati će se suradnja i sinergija između organizacija koje djeluju u istom podsektoru, povećati će se sposobnosti pregovaranja stvaranjem zajedničkog plana te uključivanjem građana u proces stvaranja zahtjeva prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Građanima će se osigurati podrška kroz uspostavljene online komunikacijske mehanizme i potpisivanjem zahtjeva; ovo će, također, povećati svijest građana i potaknuti ih da sudjeluju u donošenju odluka.

Nositelj projekta


[col4]

part-zvon

[/col4]

[col4][/col4][col4][/col4][col4][/col4]

Partneri


[col4]

part-mlad

[/col4]

[col4]

part-krknin

[/col4]

[col4]

part-knin

[/col4][col4][/col4]

Projekt financiraju


[col4]

part-fond

[/col4]

[col4]

part-ipa

[/col4]

[col4]

part-nacz

[/col4]

[col4]

part-vlada

[/col4]

[col4]

euflag

[/col4]

[col4]

 

[/col4]

[col4]

 

[/col4]

[col4]

 

[/col4]