Udruga mladih „Mladi u EU“  u partnerstvu s Udrugom MoSt (nositelj projekta) provodi projekt „Lokalne mreže podrške mladima u riziku- osnaženi, educirani, aktivni, zaposleni“. Projekt je temeljen na rezultatima istraživanja koja govore o visokoj stopi nezaposlenosti mladih i kriminaliteta maloljetnika.

Potaknuti ovom činjenicom postali smo svjesni kako su preventivne djelatnosti te pravovremeno informiranje i edukacija, čimbenici koji mogu pozitivno utjecati, kako na sveopću društvenu osviještenost o postojanju ovoga problema, tako i na pružanje podrške rizičnoj skupini s kojom treba kontinuirano i sustavno raditi na detektiranju i otklanjanju uzroka moguće delikvencije.

Osnovni cilj projekta je širiti punktove podrške mladima u riziku lokalnoj zajednici u cilju osnaživanja, educiranja i razvijanja kompetencija koje im olakšavaju pristup tržištu rada.

Budući da u gradu Šibeniku ne postoje izvaninstitucionalni programi za mlade s problemima u ponašanju, realizacijom predloženog projekta bi se uvelike doprinijelo boljitku ne samo ciljane skupine, nego i društvene zajednice u cjelini.

36187_1