Živimo u složenim, digitaliziranim društvima te u međusobno povezanom svijetu koji nudi brojne izazove i mogućnosti. Pristup informacijama te sposobnost analiziranja i korištenja informacija sve su važniji za mlade ljude u Europi i šire. Rad na informiranju mladih pomaže im da ostvare svoje težnje i potiče ih da sudjeluju u društvu kao aktivni građani. Informacije bi se trebale pružati tako da povećavaju broj izbora koji su dostupni mladim ljudima i tako da promiču autonomiju i osnaživanje mladih.

Poštivanje demokracije, ljudskih prava i temeljnih sloboda podrazumijeva pravo svih mladih ljudi na pristup sveobuhvatnim, objektivnim, razumljivim i pouzdanim informacijama koje pružaju odgovore na sva njihova pitanja i potrebe. Ovo pravo na informiranje priznato je u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, u Konvenciji UN-a o pravima djeteta te u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Općim radom na informiranju mladih pokrivaju se sve teme koje zanimaju mlade ljude, a njime može biti obuhvaćen spektar aktivnosti: informiranje, savjetovanje, pružanje potpore, podučavanje, mentoriranje, umrežavanje te upućivanje na specijalizirane usluge s ciljem uključivanja i osnaživanja mladih ljudi. Te se aktivnosti mogu pružati u centrima za informiranje mladih ili u sklopu usluga informiranja mladih u drugim ustanovama i okružjima.

U sklopu projekta „Budimo aktivni!“ želimo mladim osobama s područja grada Knina i okolice predstaviti važnost pravodobnog i pravovaljanog informiranja. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Budimo aktivni - memorandumBudimo aktivni - memorandum 2