Na svojoj 14. sjednici održanoj 3. listopada 2014., Hrvatski sabor usvojio je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Zakon uređuje okvir financijskog poslovanja i elemente računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izradu i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslove, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanje prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, reviziju godišnjih financijskih izvještaja, javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.
 
Obveznici primjene zakona su domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.
Zakon odgovara na zahtjeve primjene načela javnosti i transparentnosti, posebice u dijelu obveze financijskog izvještavanja i javne objave financijskih izvještaja, u skladu s Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012.-2016. i Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj 2012.-2013. U tom smislu se predviđa obveza javne objave financijskih izvještaja neprofitnih organizacija kroz Registar neprofitnih organizacija, koji će sukladno odredbama novog Zakona o udrugama za udruge biti dostupni i putem Registra udruga.
ured-za-udruge