2022. godina je proglašena godinom mladih na razini Europske unije, kao priznanje i potpora s obzirom na pandemiju sa kojom se i dalje globalno borimo, a u kojoj su upravo mladi najviše i zakinuti. Europski parlament potvrdio je odluku sa 604 glasa „za“, što znači da će se u svim državama članicama morati organizirati aktivnosti i inicijative usmjere na mlade na koje je aktualna pandemija negativno utjecala. Predložena od strane Komisije 14. listopada 2021. godine, ova inicijativa ima za cilj promicati mogućnosti za mlade i angažirati ih da postanu aktivni građani i akteri promjena, također fokus će biti na obnovu pozitivne perspektive za mlade, osnaživanje i podrška mladima, informiranost o mogućnostima koje su im dostupne i usmjeravanje politike prema mladima u svim relevantnim područjima.

Mladi će biti uključeni u programe i ključne procese savjetovanja, kao što je Konferencija o budućnosti Europe, te u druge javne politike na razini Europske unije, na nacionalnoj i lokalnoj razini. Prioriteti mladih bi trebali postati dio relevantnih političkih područja unije i na svakoj razini procesa donošenja odluka. Povezanošću s instrumentom Next Genaration Eu i programom ALMA  želu se osigurati radna mjesta i kvalitetno obrazovanje.  

Europska unija bi trebala razviti jasne pokazatelje i ciljeve koji se usredotočuju na politike za mlade i na rad različitim sektorima, kako aktivnosti koje se organiziraju ne bi postale same sebi svrha.

Problemi mentalnog zdravlja bit će posebno razmatrani i raspravljani u vidu konferencija, inicijativa koje promiču sudjelovanje mladih u kreiranju politika, kampanje za podizanje svijesti o uključivoj , zelenoj i digitalnoj EU, kao i studije i istraživanja o situaciji u kojoj se nalaze mladi u EU.

Europski parlament je osigurao dodatnih  8 milijuna eura za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, kako bi podržali godišnje aktivnosti. Dodatna sredstva za provedbu aktivnosti mobilizirati će se u 2022. iz drugih, relevantnih programa i instrumenata EU-a. Zastupnici su dodali opciju mobiliziranja fondova EU-1 nakon 2022., kako bi se osiguralo trajno nasljeđe Europske godine mladih.

Svaka država članica će imenovati nacionalnog koordinatora koje će biti odgovoran za provođenje svih potrebnih programa za vrijeme njihova sudjelovanja u Europskoj godini mladih, u suradnji s organizacijama civilnog društva.

U sklopu projekta „Budimo aktivni!“ želimo mladim osobama s područja grada Knina i okolice predstaviti važnost pravodobnog i pravovaljanog informiranja. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“.