Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. rujna 2014. donijela je Uredbu  o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (NN 107/2014) koja  stupa na snagu 13. rujna 2014. godine.
Uredba navodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, unutar Prioritetne osiPametna administracija, prioritet ulaganja „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“.
Donesenom Uredbom, osigurani su zakonski preduvjeti za nastavak provođenja natječaja koji su usmjereni daljnjem razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., pri čemu je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Posredničko tijelo razine 1, a Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Posredničko tijelo razine 2.
Neke od funkcija koje obavlja Ured za udruge kao Posredničko tijelo razine 1, sukladno članku 7. navedene Uredbe su: suradnja s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa; upravljanje rizicima na razini prioritetne osi; sudjelovanje u radu Odbora za praćenje te u procesu programiranja i izrade dijelova Operativnog programa i Partnerskog sporazuma; osiguravanje financiranja projekata iz javnih sredstava; izrada kriterije za odabir projekata i sudjelovanje u odabiru projekata; izrada uputa za prijavitelje; suradnja s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata;  dostavljanje zahtjeva za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobravanje i osiguravanje ukupnosti plaćanja istih; osiguravanje povrata nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vođenje evidencije o povratima te dostavljanje informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; suradnja s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa; u skladu s komunikacijskom strategijom za Operativni program provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo; sudjelovanje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike; provođenje aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanje mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; sudjelovanje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa i dr.