Udruga mladih “Mladi u Europskoj uniji” provodi projekt “Strategija za mlade Šibensko – kninske županije” u partnerstvu s Šibensko-kninskom županijom. Trajanje projekta je od 01.08.2021. – 01.02.2023.

Udruga mladih „Mladi u EU“ u dosadašnjem tijeku projektnih aktivnosti održala je četiri konzultacijska sastanka s mladim osobama na području Šibensko – kninske županije. Konzultacijski sastanci održani su u općini Biskupija (19.11.2021.), gradu Šibeniku (17.12.2021.), općini Pirovac (22.02.2022.)  te u gradu Skradinu (23.03.2022.).

Ovim projektom želi se osigurati kontinuirana podrška politikama za mlade na razini Šibensko-kninske županije kako bi se osim u gradovima doprinijelo stvaranju poticajnog okruženja za mlade i u manjim mjestima tj. ruralnim područjima i na otocima. Kroz niz aktivnosti te uključivanjem različitih dionika cilj projekta je izraditi Strategiju za mlade Šibensko-kninske županije. Na ovaj način Šibensko-kninska županija bi po prvi put dobila dokument usmjeren na mlade.

Na konzultacijskim sastancima dobivena su relevantna mišljenja mladih osoba kojima su bili postavljeni setovi pitanja o:

  • kvaliteti života,
  • obrazovanju i zapošljavanju,
  • socijalnoj zaštiti i uključivanju,
  • zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti,
  • aktivnom sudjelovanju mladih.

Sva mišljenja i stavovi mladih osoba biti će uzeti u obzir u izradi Strategije, nastojeći doprinijeti poboljšanju kvalitete njihova života u cijeloj Šibensko – kninskoj županiji, uz sudjelovanje predstavnika jedinica lokalne samouprave u tome procesu.

Projekt se realizira u sklopu Erasmus+ programa kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu, što je i glavna misao vodilja te cilj ovoga projekta.

Projekt: Strategija za mlade Šibensko – kninske županije, sufinanciran je od strane Agencije za mobilnost i programe EU, čija je misija pomoći građanima i organizacijama da pretvore dobre ideje u uspješne projekte koji mijenjaju društvo nabolje koristeći financijska sredstva Europske unije. Agencija za mobilnost i programe EU javna je ustanova koja promovira i u Republici Hrvatskoj provodi decentralizirane aktivnosti programa Europske unije i druge međunarodne programe u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih, znanosti i sporta.

Projekt je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa Europske unije.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge mladih “Mladi u Europskoj uniji”